HOX! AMPUMAKOKEET 2022 PÄIVITETÄÄN KALENTERIIN MAALISKUUN LOPULLA !

 

 

 

Ampumakokeet  alkavat lauantaisin klo 10.00  ja ilmoittautuminen klo 12.00 mennessä. Arki-iltoina klo 17.00  ja ilmoittautuminen klo 19.00 mennessä. Ammunta-aika Rhy:n radalla enintään klo 21:00 asti. Tarvittavat asiapaperit oltava mukana.

 

Mahdolliset koronarajoitukset ja ohjeistukset vielä huomioiden.

 

 Ampumakokeet:

 

 Aika:                                  Paikka:                        Rata:                           Valvojat:

TO 21.7.                             YLITORNIO                    RHY                            Ylitornion  EK

                                                                                                                                 

TO 28.7                              YLITORNIO                    RHY                            Vuennon E/ Pekanpään J   

                                                                                                                   

LA 6.8.                               JUOPAVAARA               KEKO                                Kekon Erä

                                                                                                                              

LA 13.8.                             PESSALOMPOLO          JUPO                                 Jupon Erä   

                                                                                                                                     

TO 18.8.                             YLITORNIO                    RHY                                 Reväsjahti

 

LA 27.8.                             PESSALOMPOLO          JUPO                                 Jupon Erä

 

Aseen kohdistus mahdollisuus Reserviläisten Ampuradalla, tiedustelut Simo Rousu

 puh. 0400-830 031

 

Tarvittaessa järjestetään lisää ampumakokeita virallisen ilmoitusmenettelyn mukaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHJE
 
25.5.2020
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
OHJE AMPUMAKOKEESEEN OSALLISTUVILLE POIKKEUSAIKANA
 
Koronatilanteen vuoksi metsästyslakia on muutettu siten, että vuonna 2020 vanhentuva ampumakoe on voimassa heinäkuun 2021 loppuun saakka. Tämän ansiosta ampumakokeeseen osallistuminen on kuluvana vuonna välttämätöntä ainoastaan niille metsästäjille, joilla ei ole aiempaa ampumakoetta suoritettuna tai se on suoritettu ennen vuotta 2017. Näin ollen järjestettävät ampumakokeet olisivatkin tarkoitettu ensi sijassa heitä varten.
 
Seuraavassa ohjeistetaan lyhyesti ampumakoetilaisuudessa toimimisesta koronavirusepidemiasta johtuvana poikkeusaikana 1.6.2020 alkaen. Ohjeiden tavoitteena on taata kaikkien sekä ampumakokeeseen osallistuvien että sitä vastaanottavien henkilöiden turvallisuus välttämällä lähikontakteja, varmistamalla riittävät turvavälit ja huolehtimalla hygieniasta. Ohjeet pätevät niin rihlatulla luotiaseella kuin jousellakin suoritettavissa ampumakokeissa.
 
 
Ennen koetta:
- Osallistu ampumakokeeseen vain, jos se on tulevan jahtikauden takia välttämätöntä. Jos edellinen ampumakokeesi on suoritettu 1.1.2017–31.7.2018, on se lakimuutoksen myötä voimassa 31.7.2021 saakka.
- Älä osallistu ampumakokeeseen, jos sinulla on koronavirukselle tyypillisiä oireita tai epäilet saaneesi tartunnan.
- Varaa mukaasi tasaraha ampumakoemaksua varten.
 
Toiminta ampumakoepaikalla:
- Ampumakoepaikalla on tärkeää välttää turhia lähikontakteja, joten huolehdi riittävistä turvaväleistä (1–2 metriä) muihin osallistujiin sekä ampumakokeen vastaanottajiin.
- Saavuttuasi ampumakoepaikalle noudata ampumakokeen vastaanottajien antamaa ohjeistusta. 
- Mene tarkastuspisteelle vasta saatuasi luvan. 
- Aseta tarkastuspisteen pöydälle:
- aseesi turvallisesti käsitellen (luotiaseen lukon on oltava auki ja sarjanumeron näkyvillä)
 - kokeessa käytettävät patruunat/nuolet
- kokeessa käytettävän luotiaseen lupa ja henkilöllisyystodistus 
- voimassa oleva metsästyskortti taikka älypuhelin, jossa on näkyvissä sähköinen metsästyskorttinne Oma riista- mobiilisovelluksen kautta (huomio näytön aikakatkaisu).
- Siirry odottamaan turvaetäisyyden päähän pöydästä. 
- Kun ampumakokeen vastaanottaja on antanut luvan, voit noutaa omaisuutesi ja siirtyä odottamaan ampumavuoroasi osoitetulle paikalle.
- Kun saat luvan, siirry ampumapaikalle suorittamaan ampumakoe.
    2 (2)
 
Laki metsästyslain 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta tuli voimaan  4.5. ja on voimassa 31.7.2021 saakka.

Jos ampumakoe on suoritettu 1.1.2017 – 31.7.2018, ampumakoe on voimassa 31.7.2021 saakka.

Metsästäjä saattaa tarvita uuden ampumakoetodistuksen, jossa on lakimuutoksen mukainen suorituksen voimassaoloaika.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja  voi antaa pyynnöstä 1.1.2017 – 31.7.2018 suoritetusta ampumakokeesta ampumakoetodistuksen, johon ”suoritus on voimassa”  kohtaan kirjoitetaan 31.7.2021.

Toiminnanohjaaja allekirjoittaa todistuksen.

 Ampumakoetodistuksesta voi periä maksuasetuksen mukaisen maksun 20 euroa.

 Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2020 ja 2021

4 §

Muut julkisoikeudelliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta kopiona tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Suomen riistakeskus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

Metsästyskortista tai ampumakokeesta annettavasta jäljennöksestä ja uudesta todistuksesta peritään 20 euroa.

 

YLITORNION RHY

 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
HE 48/2020 MmVM 4/2020 EV 39/2020
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ   ISSN 1455-8904 1
Muu asia M nro vvvv metsästyslain 21§:n väliaikaisesta muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2020
304/2020 Laki metsästyslain 21§:n väliaikaisesta muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti metsästyslain (615/1993) 21§:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 504/2017, seuraavasti: 21§ Ampumakoe —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  —

Ampumakoetodistus on voimassa kolme vuotta kokeen suorittamisesta. Jos ampumakoe on suoritettu tammikuun 1 päivänä 2017 tai sen jälkeen, mutta viimeistään heinäkuun 31 päivänä 2018, ampumakoetodistus on kuitenkin voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021. ———— Tämä laki tulee voimaan 4 päivänä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään heinäkuuta 2021. Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2020
Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä

Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla on nyt tänään klo 11.30 julkaistu tiedote:

 

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt pikaiselle lausuntokierrokselle lakiesityksen, jonka nojalla tänä vuonna vanhentuvan ampumakokeen voimassaoloa jatketaan heinäkuun 2021 loppuun ilman ampumakokeen uutta suorittamista. Muutoksella pyritään ennakoimaan, ettei koronantilanteen vuoksi pitämättä jäävät ampukokeet vaikeuta metsästäjien osallistumista hirvieläinkantojen säätelyyn syksyn metsästyskaudella.

 

https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/lakiesitys-metsastajien-vanhenevien-ampumakoesuoritusten-voimassaoloa-pidennetaan-koronatilanteen-vuoksi#3a20d6ba

 

HOX! Ampumakokeessa huomioidaan mahdolliset koronaohjeet !!

AMPUMAKOKEET VUONNA 2022 ILMOITETAAN PERINTEISESTI KALENTERISSA  TORNIONLAAKSO-LEHDESSÄ JA OMA-RIISTA TAPAHTUMISSA MAALISKUUN LOPULLA !

HOX! MIKÄLI TUNNET TARVETTA SAADA AMPUMAKOE TAMMIKUUN LOPPUUN MENNESSÄ 2022, ILMOITA SIITÄ PIKAISESTI !! KATSOMME MAHDOLLISUUTTA JÄRJESTÄÄ !

 

 

Ampumakokeet 2021

Ampumakokeet alkavat lauantaisin klo 10:00- ja ilmoittautuminen klo 12:00 mennessä.

Arki-iltoina klo 17:00- ja ilmoittautuminen klo 19:00 mennessä. Tarvittavat asiapaperit oltava mukana.

Ampumakokeet löytyvät myös: riista.fi tapahtumahaku/ampumakokeet..... 

Aika: Paikka: Rata: Valvojat:

TO 22.7   YLITORNIO RHY  Ylitornion Eränkävijät

TO 29.7. YLITORNIO RHY  Pekanpään Jahti ja Vuennon Erä

LA 7.8   JUOPAVAARA  Kekon Erä 

LA 14.8.  PESSALOMPOLO   Jupon Erä 

TO 19.8.  YLITORNIO RHY    Reväsjahti, Pekanpään Jahti

LA 28.8.  PESSALOMPOLO Jupon Erä  (myös jousikoe mahdollisuus)!

Aseen kohdistus mahdollisuus Reserviläisten Ampuradalla, tiedustelut Simo Rousu 0400-830 031

ja Jupon Erällä, tiedustelut Tommi Siponen 040-567 5397

HOX !!

 

  1. Kun alle 15-vuotias suorittaa ampumakokeen 18-vuotta täyttäneen aseen hallussapitoluvan omaavan henkilön valvonnassa, pitääkö 18-vuotta täyttäneellä olla näyttää hallussapitolupa aseeseen, jonka hän luovuttaa alle 15-vuotiaan käyttöön.

 

Ei tarvitse, lainsäädäntö ei tunne tällaista pakkoa. Ampumakokeen suorittamisessa on kyse eri tilanteesta, kuin esimerkiksi metsästyksestä, jonka yhteydessä poliisi suorittaa valvontaa. Eli henkilölle, joka on 18 vuotta täyttänyt ja jolla on hallussapitolupa kivääriin tai yhdistelmäaseeseen, voidaan lainata kivääri tai yhdistelmäase. Tämä 18 vuotta täyttänyt henkilö voi sitten valvonnassaan luovuttaa kiväärin tai yhdistelmäaseen ampuma-aselain 88§ mukaisesti alle 15 vuotiaalle ampumakokeen suorittamiseksi. Ohessa vielä asiaan kuuluvat lain ja asetuksen kohdat. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta sanoo seuraavaa:

 7 §

Ampuma-aseet ja patruunat sekä jouset ja nuolet

Ampumakokeessa on käytettävä asetta, johon ampujalla on ampuma-aselaissa (1/1998) tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Jos ampuja on alle 15 vuotta, saa hän käyttää ampumakokeessa 18 vuotta täyttäneen henkilön asetta siten, kuin ampuma-aselain 88 §:ssä säädetään.

 Ampuma-aselain mukaan:

 87 §

Ampuma-aseen ja aseen osan lainaaminen

Ampuma-aseen saa lainata toiselle seuraavasti:

1) haulikon saa lainata vain sille, jolla on oikeus haulikon, kiväärin tai yhdistelmäaseen hallussapitoon;

2) kiväärin tai yhdistelmäaseen saa lainata vain sille, jolla on oikeus kiväärin tai yhdistelmäaseen hallussapitoon;

 88 §

Ampuma-aseen valvottu käyttö

Joka on 18 vuotta täyttänyt ja jolla on oikeus ampuma-aseen hallussapitoon, saa antaa ampuma-aseen välittömässä valvonnassaan käytettäväksi, jos hän kykenee tehokkaasti valvomaan ja ohjaamaan aseen käyttäjää siten, ettei aseen käyttämisestä aiheudu vaaraa.

 

  1. Tulkitaanko aseen syöttöhäiriö sellaiseksi ongelmaksi, jonka johdosta kokeen suorittajalle tulisi antaa mahdollisuus suorittaa koe uudelleen ?

Mikäli kyseessä on puoliautomaattiase, voidaan ilman muuta tulkita, että syöttöhäiriön johdosta kokeen voi suorittaa uudelleen. Mikäli taas ammuttaan esimerkiksi pulttilukkoisella aseella, ja syöttöhäiriö johtuu siitä, ettei latausliikettä tehdä kunnolla, ei anneta uutta ilmaista suoritusta. Kummassakin tapauksessa (tai muunlaisessa lataushäiriössä) ampumakokeen vastaanottaja tekee tilanteessa tapauskohtaisen harkinnan itse.